Lietu pret "LatRosTrans" par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu turpinās iztiesāt rīt

Daugavpils, 7.maijs, LETA. Atkārtoti skatāmo lietu pret "LatRosTrans" par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu Latgales apgabaltiesa turpinās skatīt rīt, 8.maijā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Šodien lietā puses sniedza paskaidrojumus, tika izskatīti lūgumi un notika rakstveida pierādījumu pārbaude. Rīt iztiesāšanu plānots turpināt.

2016.gada decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma "Polocktransneft Družba" prasība pret SIA "LatRosTrans" par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai.

AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi faktiskos lietas apstākļus un nav devusi tiem juridisku novērtējumu, proti, tiesa nav novērtējusi visus pušu parakstītos aktus par mantas sadali un nolīgumus kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā.

Kasācijas instances ieskatā tiesa nebija vērtējusi prasītājas izvirzītos argumentus attiecībā uz naftas uzskaiti, proti, ja tehnoloģiskā nafta būtu ieguldīta "LatRosTrans" pamatkapitālā kā naftas cauruļvadu piederums un kļūtu par "LatRosTrans" īpašumu, tad tai jābūt atspoguļotai "LatRosTrans" gada pārskatos tāpat kā tehnoloģiskajiem naftas produktu krājumiem.

AT lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar "Polocktransneft Družba" kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. AT spriedums nav pārsūdzams.

"Polocktransneft Družba" iesniedza tiesā prasību, uzskatot, ka tehnoloģiskā nafta, kas atrodas "LatRosTrans" piederošajos naftas vados, ir prasītājas īpašums. Sākotnēji prasītāja lūdza tiesu atzīt prasītājai īpašuma tiesības un valdījumu, kā arī aizliegt "LatRosTrans" bez prasītājas piekrišanas lietot un/vai izmantot tehnoloģisko naftu 109 996 tonnu daudzumā, kas atrodas "LatRosTrans" piederošo maģistrālo naftas cauruļvadu "Polocka-Ventspils" un "Polocka-Birži-Mažeiķi" lineārajā daļā, naftas pārsūknēšanas staciju "Skrudaliena 1", "Skrudaliena 2", "Džūkste" un naftas pieņemšanas - nodošanas punkta "Ventspils" iekšējos cauruļvados.

Apelācijas instances tiesā, precizējot prasību, prasītāja lūdza tiesu piedzīt no "LatRosTrans" atprasāmās naftas 109 996 tonnu vērtību 46 300 567 latu (65 879 771 eiro) apmērā un piedzīt no "LatRosTrans" zaudējumus 13 039 626 latu apmērā (18 553 716 eiro) sakarā ar izsūknēto naftu.

Latgales apgabaltiesa 2011.gada 9.decembrī noraidīja prasību un daļēji apmierināja "LatRosTrans" pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un uzlika "Polocktransneft Družba" par pienākumu atlīdzināt atbildētāju ar tiesāšanos saistītos izdevumus 73 000 latu (103 870 eiro) apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2013.gada 23.oktobrī prasību noraidīja.